Tác giả HenryDinh

HenryDinh

Mình hiện tại đang đi học và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất thích lập trình trong đó thế mạnh là PHP và đặt biệt là Laravel.


Thông tin liên hệ:

  • Email: me@henrydinh.com
  • Phone: 0963302161
  • Skype: dinhquochan

Giới thiệu:

Từ từ cập nhật sau :)

Chia sẻ trạng thái: