Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại

Đây là bài tập của bài Bài 07: Vòng lặp while - do while trong javascript

Sử dụng các kiến thức đã học về vòng lặp while và vòng lặp do while, hãy giải hai bài toán chuyển đổi cách sử dụng vòng lặp dưới đây.

Bài 01: Hãy chuyển đổi bài toán sau đây từ vòng lặp while sang vòng lặp do while

var i = 10;
while (i < 100){
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
}

Bài 02: Hãy chuyển bài toán sau đây từ vòng lặp do while sang vòng lặp while

var t = '';
    
do {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}
while (t !== 'a');

Bài giải

Để giải bài này ban phải hiểu cấu trúc và ý nghĩa của từng thành phần cấu tạo nên vòng lặp while và do while.

Bài 01: Chuyển đổi sang vòng lặp do while

var i = 10;
do{
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
} while (i < 100);

Bài 02: Chuyển đổi sang vòng lặp while

var t = '';
    
while (t !== 'a') {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}

Nếu không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới nhé.

Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website lấy nội dung mà không để nguồn hoặc copy bài với số lượng lớn.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.