Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript

Cho một số a với dữ liệu từ người dùng nhập vào, hãy sử dụng lệnh if else để kiểm tra a là một số chẵn hay là một số lẻ, nếu số chẵn thì in ra "đây là số chẵn", ngược lại in ra "đây là số lẻ".

Trước tiên bạn cần phải hiểu thuật toán kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ đã nhé.

Giả sử gọi A là số cần kiểm tra, lúc này để biết được A có phải là số chẵn hay không thì chúng ta sẽ A chia cho 2, nếu phép chia có dư lớn hơn 0 thì A là số lẻ, ngược lại phép chia có dư bằng 0 thì A là số chẵn.

Và sau đây là bài giải tham khảo.

var a;
// Lấy giá trị từ người dùng
a = prompt("Nhập vào số a", "0");

// Chuyển sang kiểu number
a = parseInt(a);

// Kiểm tra số chẵn và lẽ
if (a % 2 == 0){
    document.write("a là số chẵn");
}
else{
    document.write("a là số lẽ");
}

Chúc các bạn học tốt.

Bài tập khác

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.