Javascript - a++ và ++a khác nhau như thế nào?

Đây là bài tập của bài "Bài 04: Các toán tử toán học và toán tử gán trong javascript"

Cho hai phép toán a++ và ++a, trong hai phép toán này sẽ có sự khác nhau như thế nào? Hãy phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa hai biểu thức a++ và ++a này.

Bài giải

Đây là hai biểu thức có cùng một mục đích là tăng lên một giá trị cho biến a. Tuy nhiên chúng sẽ có một số điểm giống và khác nhau.

Giống nhau giữa a++ và ++a

Cả hai biểu thức sau khi chạy thì biến a sẽ được tăng lên một đơn vị.

var a = 12;
a++;
alert(a); // Lúc này a = 13
++a;
alert(a); // Lúc này a = 14

Khác nhau giữa a++ và ++a

Sự khác biệt lớn nhất đó là biểu thức a++ sẽ tăng giá trị của a lên một đơn vị sau khi kết thúc dòng lệnh, còn biểu thức ++a sẽ tăng ngay và luôn.

var a = 12;
alert(a++); // Lúc này a = 12

var b = 12;
alert(++b); // Lúc này b = 13

Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website lấy nội dung mà không để nguồn hoặc copy bài với số lượng lớn.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.