Hàm md5_file() trong php

Hàm md5_file() có tác dụng chỉ định một file bất kì để chuyển sang một chuỗi được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5(32 bit) , trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu, hàm này khá giống với hàm md5();

# Parameters

Cú pháp: string md5_file string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:
    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

# Example

Mã hóa với $row_output = false

<?php
$file = 'freetuts.txt';
echo md5_file($file, false); // d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
?>

Mã hóa với $row_ouput = true

<?php
$file = 'freetuts.txt';
echo md5_file($file, true); // ƒaqcoŒôpÔ¯ez(̃ùŽ
?>

Hàm này cũng ít được sử dụng nên mình sẽ không giải thích thêm.

Hãy để lại link bài viết gốc khi chia sẻ bài viết này, mình sẽ report DMCA với những website lấy nội dung mà không để nguồn hoặc copy bài với số lượng lớn.

Nguồn: freetuts.net

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.