Tận dụng thuộc tính thẻ HTML khi làm việc với jQuery Ajax

Khi làm việc với Ajax thì các bạn nên lưu ý tận dụng tối đa các thuộc tính của thẻ HTML vì nó là những nơi lưu trữ thông tin để xử lý cho bài toán. Có bạn nào đã từng sử dụng chưa? Hay là mình làm một video luôn nhỉ :)

Ví dụ khi bạn xây dựng chức năng quick edit trong admin thì bạn sẽ phải code nhiều lần cho nhiều field khác nhau. Nhưng nếu bạn biết cách sử dụng thuộc tính thẻ HTML để khai báo cấu hình và kết hợp jQuery thì sức mạnh rất kinh khủng :|

Chờ video nhé :D