Bài tập javascript - xây dựng menu dropdow

Trong bài này chúng ta sẽ thực hành xây dựng một menu dropdown bằng javascript chứ không sử dụng jquery. Đây là một dạng menu khá thông dụng và có một plugin trên mạng chuyên dùng để tạo đó là plugin accordion jquery. Tuy nhiên chúng ta đang học nên bắt buộc phải sử dụng Javascript nhé các bạn.

1. Xây dựng HTML - CSS cho dropdown menu

Trước tiên chúng ta cần xây dựng HTML cho menu. Bạn tạo một file bất kì với đuôi là .html, sau đó viết một đoạn mã HTML xây dựng menu như sau:

 

<ul id="dropdown">
  <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
  <li>
    <a href="#">Sản phẩm</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Gạch cao cấp</a></li>
      <li><a href="#">Gạch thủ công</a></li>
      <li><a href="#">Gạch hoa văn</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Tin tức</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Tin công nghệ</a></li>
      <li><a href="#">Tin trong nước</a></li>
      <li><a href="#">Tin thời sự</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Dịch vụ</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Thiết kế web</a></li>
      <li><a href="#">Quảng cáo web</a></li>
      <li><a href="#">Thiết kế đồ họa</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>

 

Ok, tiếp theo chúng ta sẽ viết CSS style cho menu này:

 

#dropdown {
 width: 200px
}
#dropdown li{
 list-style:none;
 line-height: 30px;
 background: blue;
 margin: 2px;
}

#dropdown li a{
 margin-left: 10px;
 color: #FFF;
 text-decoration: none;
}

#dropdown ul{
 display:none;
 padding: 0px;
 background: pink
}

#dropdown ul li{
 background-color: pink
}

 

Và đây là giao diện sau khi chúng ta thực hiện xong bước 1.

XEM DEMO

dropdown-menu-css-html.png

2. Code Javascript hiệu ứng Dropdown menu

Nhiệm vụ tiếp theo là cần viết một đoạn mã javascript để thực hiện hiệu ứng khi click vào các menu thì sẽ xổ ra các menu con. Lúc này bắt buộc chung ta phải sử dụng hàm addEventListener() trong javascript để gán sự kiện click cho các thẻ a của menu. Tuy nhiên có một lưu ý rằng vì chúng ta gán cho nhiều menu nên khi gán sự kiện vào chúng ta phải thực hiện vòng lặp for. Vấn đề này mình đã trình bài ở các bài trước rồi nên sẽ không nhắc lại nữa.

Và đây là đoạn mã Javascript code menu dropdow như sau:

 

// Lấy danh sách menu
var menu = document.querySelectorAll('#dropdown > li');

// Lặp qua từng menu để gán sự kiện click
for (var i = 0; i < menu.length; i++)
{
  menu[i].addEventListener("click", function()
        {	
    // Ẩn hết menu con
    var menuList = document.querySelectorAll('#dropdown > li > ul');
    for (var j = 0; j < menuList.length; j++){
                menuList[j].style.display = "none";
    }

    // Hiển thị menu hiện tại
    // đối tượng this chính là thẻ li hiện tại
    // nên ta sử dụng mảng childrent để lấy danh sách thẻ con
    // mà thẻ ul nằm ở vị trí thứ 2 nên trong mảng con nó
    // sẽ có vị trí là 1 (mảng bắt đầu từ 0)
    this.children[1].style.display = "block";
  }); 
}

 

Và  cuối cùng là full code cho ví dụ này:

XEM DEMO

 

<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      #dropdown {
        width: 200px
      }
      #dropdown li{
        list-style:none;
        line-height: 30px;
        background: blue;
        margin: 2px;
      }

      #dropdown li a{
        margin-left: 10px;
        color: #FFF;
        text-decoration: none;
      }

      #dropdown ul{
        display:none;
        padding: 0px;
        background: pink
      }

      #dropdown ul li{
        background-color: pink
      }

    </style>
  </head>

  <body>
    <ul id="dropdown">
      <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
      <li>
        <a href="#">Sản phẩm</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Gạch cao cấp</a></li>
          <li><a href="#">Gạch thủ công</a></li>
          <li><a href="#">Gạch hoa văn</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        <a href="#">Tin tức</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Tin công nghệ</a></li>
          <li><a href="#">Tin trong nước</a></li>
          <li><a href="#">Tin thời sự</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        <a href="#">Dịch vụ</a>
        <ul>
          <li><a href="#">Thiết kế web</a></li>
          <li><a href="#">Quảng cáo web</a></li>
          <li><a href="#">Thiết kế đồ họa</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    <script language="javascript">

      // Lấy danh sách menu
      var menu = document.querySelectorAll('#dropdown > li');

      // Lặp qua từng menu để gán sự kiện click
      for (var i = 0; i < menu.length; i++)
      {
        menu[i].addEventListener("click", function()
        {
          // Ẩn hết menu con
          var menuList = document.querySelectorAll('#dropdown > li > ul');
          for (var j = 0; j < menuList.length; j++) {
            menuList[j].style.display = "none";
          }

          // Hiển thị menu hiện tại
          // đối tượng this chính là thẻ li hiện tại
          // nên ta sử dụng mảng childrent để lấy danh sách thẻ con
          // mà thẻ ul nằm ở vị trí thứ 2 nên trong mảng con nó
          // sẽ có vị trí là 1 (mảng bắt đầu từ 0)
          this.children[1].style.display = "block";
        });
      }
    </script>
  </body>
</html>

 

3. Lời kết

Ví dụ này hết sức đơn giản nhưng có sử dụng nhiều kiến thức mà ta đã học như đối tượng this, hàm thêm sự kiện addEventListener(), cách sử dụng vòng lặp và DOM để gán sự kiện, ... Sau này khi bạn học xong Javascript thì các bạn học jQuery sẽ có rất nhiều hàm bổ trợ giải quyêt vấn đề này một cách nhanh nhất.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net