Thuộc tính article trong CSS

Thẻ <article> định nghĩa một nội dung là nội dung độc lập, khép kín.

Ví dụ: một bài viết cần được phân phối độc lập với các phần còn lại của trang web.

Cách sử dụng thẻ <article>

Ví dụ: sử dụng thẻ <article> để tách biệt nội dung của bài viết.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

  	<article>
			<h1>Google Chrome</h1>
			<p>Google Chrome is a free, open-source web browser developed by Google, released in 2008.</p>
		</article>

		<p>
			<strong>Note:</strong> The article tag is not supported in 
			Internet Explorer 8 and earlier versions.
		</p>

  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <article>

Thẻ <article> cũng được cung cấp tất cả các thuộc tính HTML Global Attribute.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net