Thuộc tính audio trong CSS

Thẻ <audio> sẽ điịnh nghĩa đó là một file âm thanh, chẳng hạn như file nhạc hoặc môt luồng âm thanh khác.

Có 3 định dạng được hỗ trợ bởi thẻ <audio>:

 • MP3
 • Wav
 • Ogg

Cách sử dụng thẻ <audio>

Ví dụ: Sử dụng thẻ <audio> để chèn âm thanh vào trang web, chuẩn bị file music.mp3 cùng cấp với thư mục của tập tin html.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

  	<audio>
		 <source src="music.mp3" type="audio/mpeg">
		</audio>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <audio>

 • autoplay - file sẽ tự động chạy khi nó đã được laod xong.
 • controls - chỉ định các điều khiển âm thanh nên được hiển thị.
 • loop - xác định có phát lại file hay không.
 • muted - tắt âm thanh của file.
 • src - đường dẫn tới file âm thanh.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome 4.0
 • Firefox 3.5
 • IE 9.0
 • Safari 4.0
 • Opera 10.5

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net