Thuộc tính base trong CSS

Thẻ base sẽ thiết lập URL cơ bản cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.

Trong một tài liệu HTML chỉ có một thẻ base duy nhất, và nó phải nằm trong thẻ head.

Cách sử dụng thẻ base

Ví dụ: sử dụng thẻ base để thiết lập tất cả các URL sẽ bắt đầu từ thư mục images.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
		<meta charset="utf-8">
		<base href="http://localhost/test/images/" target="_blank">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<img src="test.jpg" width="24" height="39" alt="Stickman">
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ base

 • href -  đường dẫn cơ bản, sẽ là nơi bắt đầu cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.
 • hreftarget - chỉ định mục tiêu mặc định cho các siêu liên kết, các form trong trang.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net