Thuộc tính body trong CSS

Thẻ <body> có chức năng xác định phần thân hay phần nội dung của tại liệu.

phần tử <body> sẽ bao bọc tất cả các thành phần nội dung của tài liệu html gồm có hình ảnh, văn bản, các liên kết .v.v

  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  </body>

Thuộc tính của thẻ <body>

Thẻ <body> được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net