Thuộc tính br trong CSS

Thẻ br có tác dụng ngắt dòng hiện tại và chuyển sang một dòng mới.

Thẻ br không có thẻ đóng.

Cách sử dụng thẻ br

Ví dụ: Sử dụng thẻ br để ngắt dòng trong những văn bản quá dài.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<p>
			PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page)<br> là ngôn ngữ 
			lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở <br>
			được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ
		</p>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ br

Thẻ br được hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net