Thuộc tính comment in html trong CSS

Các ghi chú trong html sẽ được đặt trong cặp thẻ <!-- và -->.

Nhưng nội dung đặt trong cặp thẻ <!-- và --> sẽ không hiển thị cho người dùng mà chỉ dùng như là ghi chú.

Cách sử dụng ghi chú

Ví dụ: sử dụng ghi chú trong html.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  	<!-- This is a comment -->
		<p>This is a paragraph.</p>
		<!-- Comments are not displayed in the browser -->
  </body>
</html>

Thuộc tính

Cặp thẻ ghi chú không có bất kì thuộc tính nào.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net