Thuộc tính dd trong CSS

Thẻ dd có chức năng mô tả nội dung của khái niệm, định nghĩa trong danh sách mô tả các định nghĩa.

Sử dụng kết hợp với thẻ dt( mô tả tên định nghĩa) và thẻ dl (mô tả danh sách các định nghĩa).

Cách sử dụng thẻ dd

Ví dụ: sửu dụng thẻ dl kết hợp với thẻ dd và thẻ dt để mô tả định nghĩa các ngôn ngữ lập trình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<dl>
			<dt>PHP</dt>
			<dd>
				PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là
				ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language)
				mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các 
				ứng dụng web chạy trên máy chủ...
			</dd>
			<dt>Javascript</dt>
			<dd>
				Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương 
				trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML.
			</dd>
		</dl>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ dd

Thẻ dd được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net