Thuộc tính div trong CSS

Thẻ div định nghĩa một bộ phận hoặc một phần trong một tài liệu HTML.

Thẻ div được sử dụng để nhóm các phần tử để định dạng chúng bằng CSS.

Cách sử dụng thẻ div

Ví dụ: Sử dụng thẻ div để nhóm các phần tử và định dạng màu cho chúng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>

		<div style="color:#0000FF">
		 	<h3>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h3>
		 	<p>Freetuts.net nơi chia sẻ các kiến thức về lập trình.</p>
		</div>

		<p>freetuts.net</p>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ div

Thẻ div được cung cấp các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net