Thuộc tính dt trong CSS

Thẻ dt có chức năng mô tả tên khái niệm, định nghĩa trong danh sách mô tả các định nghĩa.

Sử dụng kết hợp với thẻ dd( mô tả nội dung của định nghĩa) và thẻ dl (mô tả danh sách các định nghĩa).

Cách sử dụng thẻ dl

Ví dụ: sử dụng thẻ dl kết hợp với thẻ dd và thẻ dt để mô tả định nghĩa các ngôn ngữ lập trình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<dl>
			<dt>PHP</dt>
			<dd>
				PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ 
				lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được 
				dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ...
			</dd>
			<dt>Javascript</dt>
			<dd>
				Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn
				của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML.
			</dd>
		</dl>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ dt

Thẻ dt được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net