Thuộc tính embed trong CSS

Thẻ embed sẽ xác định một vùng chứa cho một ứng dụng bên ngoài hoặc nội dung tương tác.

Cách sử dụng thẻ embeb

Ví dụ: sử dụng thẻ embeb để nhúng file flash.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>\

		<embed src="http://aloflash.com/File-Flash/dai-bang-01.swf">
		</embed>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ embeb

 • height - xác định chiều cao của vùng hiển thị nội dung nhúng.
 • width - xác định chiều dài của vùng hiển thị nội dung nhúng.
 • type - xác định loại phương tiện của nội dung nhúng.
 • src - đường dẫn tới file cần nhúng.

Ví dụ: sử dụng thuộc tính width và height để xác định kích cỡ vùng hiển thị.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<embed height="300" width="600" src="http://aloflash.com/File-Flash/dai-bang-01.swf"></embed>

</body>
</html>

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net