Thuộc tính form trong CSS

Thẻ form có chức năng tạo một mẫu HTML để người dùng nhập, gửi dữ liệu.

Phần tử form có thể chứa các phần tử sau:

 • <input>
 • <textarea>
 • <button>
 • <select>
 • <option>
 • <optgroup>
 • <fieldset>
 • <label>

Cách sửu dụng thẻ form

Ví dụ: sử dụng thẻ form để tạo một vùng nhập dữ liệu đơn giản:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<form action="/action_page.php">
			First name: <input type="text" name="FirstName"><br>
			Last name: <input type="text" name="LastName"><br>
						<input type="submit" value="Submit">
		</form>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ form

Thẻ form có rất nhiều thuộc tính, trong đó có 2 thuộc tính rất quan trọng sau:

 • action - đường dẫn mà form sẽ gửi dữ liệu tới.
 • method - phương thức gửi dữ liệu bao gồm: POST, GET.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net