Thuộc tính hr trong CSS

Thẻ hr định nghĩa một sự gián đoạn theo chủ đề trong một trang HTML (ví dụ như sự thay đổi chủ đề).

Thẻ hr sẽ tạo một gạch ngăn giữa các chủ đề được phân cách.

Cách sử dụng thẻ hr

Ví dụ: Sử dụng thẻ hr để kết thúc một phần nội dung nào đó.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<hr>
		<p>
			Freetuts.net là một blog cá nhân được xây dựng với mục đích
			chia sẻ kiến thức về lập trình web nói chung và lập trình nói riêng. 
		</p>

  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ hr

Thẻ hr được cung cấp tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Thẻ <hr> định nghĩa một sự gián đoạn theo chủ đề trong một trang HTML (ví dụ như sự thay đổi chủ đề).

 

Nguồn: freetuts.net