HTML paragraph tags

Danh sách
pre Thẻ pre sẽ định nghĩa một đoạn văn bản được định dạng sẵn.
br Thẻ br có tác dụng ngắt dòng hiện tại và chuyển sang một dòng mới.
p Thẻ p có chức năng định nghĩa một đoạn văn bản.

Các loại function khác

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.