Thuộc tính html trong CSS

Thẻ <html> cho trình duyệt biết đây là tài liệu HTML.

Thẻ <html> đại diện cho gốc của một tài liệu HTML.

Thẻ <html> là vùng chứa cho tất cả các phần tử HTML khác (ngoại trừ thẻ <! DOCTYPE>).

Cách sử dụng thẻ html

Ví dụ: Sử dụng thẻ html để khai báo tài liệu html.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<hr>
		<p>
			Freetuts.net là một blog cá nhân được xây dựng với mục đích
			chia sẻ kiến thức về lập trình web nói chung và lập trình nói riêng. 
		</p>

  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ html

Thẻ html được cung cấp tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net