Thuộc tính input trong CSS

Thẻ input có chức năng tạo một trường để người dùng có thể nhập dữ liệu đầu vào.

Thẻ input được sử dụng cùng với thẻ form để khai báo điều khiển đầu vào cho phép người dùng nhập dữ liệu.

Một trường input có thể thay đổi theo nhiều cách, phụ thuộc vào thuộc tính truyền vào.

Cách sử dụng thẻ input

Ví dụ: Form đăng nhập với các trường input.

Code RUN
<form>
	<h1> Login </h1>
	Username: <input type="text" name="username">
	<br />
	Password: <input type="passwword" name="passwword">
	<br />
	<input type="submit" name="submit" value="Login">
</form>

Chúng ta có thể thấy rằng, với các giá trị khác nhau của thuộc tính type, trường input được hiển thị theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào công dụng của nó.

Một số thuộc tính của thẻ input

1.Thuộc tính type

Type là thuộc tính quan trọng nhất của thẻ input, nó sẽ quy định tính năng của thẻ input đó.

Một số giá trị của type:

  • text: trường nhập văn bản.
  • password: trường nhập mật khẩu, các kí tự nhập sẽ bị che đi bằng các kí tự *.
  • checkbox: ô checkbox.
  • submit: nút nhấn để submit form.

Còn nhiều giá trị nữa nhưng ở đây mình chỉ liệt kê một số giá trị hay sử dụng nhất.

2.Thuộc tính value

Value cũng là một thuộc tính rất quan trọng của thẻ input, nó quy định giá trị của thẻ input.

Ví dụ: thuộc tính value của thẻ input

Code RUN
<form>
	<h1> Login </h1>
	Username: <input type="text" name="username" value="Nhập username" >
	<br />
	Password: <input type="passwword" name="passwword" value="Nhập password">
	<br />
	<input type="submit" name="submit" value="Đăng Nhập">
</form>

Trình duyệt hỗ trợ

  • Chrome
  • Firefox
  • IE
  • Safari
  • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net