Thuộc tính legend trong CSS

Thẻ legend sẽ tạo caption cho nhóm fieldset.

Sử dụng kết hợp thẻ legend với thẻ fieldset để miêu tả rõ ràng nhóm các phần liên quan đã được nhóm bằng thẻ fieldset.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ legend để cung cấp thông tin cho người dùng nội dung các trường trong nhóm là của khách hàng hay cửa hàng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h2>Thẻ legend Trong HTML</h2>
		<div>
			<form>
			 <fieldset>
			  <legend>Thông tin khách hàng</legend>
			  Tên: <input type="text"><br>
			  Email: <input type="text"><br>
			  Địa chỉ: <input type="text">
			 </fieldset>
			 <fieldset>
			 <legend>Thông tin cửa hàng</legend>
			  Tên: <input type="text"><br>
			  Địa chỉ: <input type="text">
			 </fieldset>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>

Ta có thể thấy, nếu không có thẻ legend để mô tả nhóm fieldset, Việc nhóm các trường lại sẽ chẳng cung cấp cho người dùng bất cứ thông tin nào về các trường bên trong.

Nguồn: freetuts.net