Thuộc tính li trong CSS

Thẻ li có chức năng định nghĩa một mục trong danh sách.

Sử dụng thẻ li trong các danh sách được sắp xếp(thẻ ol), danh sách không được sắp xếp(thẻ ul) và trong các danh sách menu( thẻ menu).

Cách sử dụng thẻ li

Ví dụ: sử dụng thẻ li kết hợp với thẻ ol để tạo danh sách các khóa học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<ol>
			<li>PHP</li>
			<li>Javascript</li>
			<li>Css</li>
			<li>HTML</li>
		</ol>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ li

Thẻ li được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net