Thuộc tính link trong CSS

Thẻ link định nghĩa một liên kết giữa tài liệu HTML và một tài liệu bên ngoài.

Thẻ link thường được sử dụng để liên kết với các tập tin CSS bên ngoài.

Cách sử dụng thẻ link

Ví dụ: liên kết với file style.css.

Code
<head>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Thuộc tính của thẻ link

  • href -  đường dẫn tới file css cần liên kết.
  • rel - chỉ định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài liệu liên kết.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Chrome
  • Firefox
  • IE
  • Safari
  • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net