Thuộc tính nav trong CSS

Thẻ nav xác định một tập hợp các liên kết điều hướng.

Lưu ý rằng không phải tất cả các link điều hướng đều đặt trong thẻ nav, thẻ nav chỉ nên được sử dụng để bao bọc các khối điều hướng chính như menu của trang.

Trình duyệt, chẳng hạn như trình đọc màn hình dành cho những tài khoản bị vô hiệu hóa sẽ dựa vào phần tử nav xem có bỏ qua việc hiển thị nội dung bên trong hay không.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ nav để nhóm các menu điều hướng của trang.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<main>
			<h2>Khóa học có tại freetuts.net</h2>
			<div>
				<nav>
					<a href="/html/">HTML</a> |
					<a href="/css/">CSS</a> |
					<a href="/js/">JavaScript</a> |
					<a href="/jquery/">jQuery</a>
				</nav>
			</div>
		</main>
	</body>
</html>

 

Nguồn: freetuts.net