Thuộc tính noscript trong CSS

Thẻ noscript sẽ tạo một nội dung thay thế để hiển thị cho người dùng nếu trình duyệt của người dùng đã tắt chức năng script.

thẻ noscript có thể được sử dụng trong cả thẻ head và thẻ body.

Cách sử dụng thẻ noscript

Ví dụ: sử dụng thẻ noscript để hiện thị cảnh báo nếu trình duyệt không hỗ trợ script.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<script>
			document.write("freetuts.net")
		</script>
		<noscript>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ javascript!</noscript>
	</body>
</html>

Trong ví dụ trên bạn có thể tắt javascript của trình duyệt, sau đó chạy lại chương trình để thấy sự thay đổi.

Thuộc tính của thẻ noscript

Thẻ noscript hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net