Thuộc tính object trong CSS

Thẻ object sẽ định nghĩa một đối tượng được nhúng vào tài liệu HTML. Sử dụng thẻ object để nhúng các tệp đa phương tiện( flash, âm thanh, video, PDF .v.v) vào trang của bạn.

Thẻ object cũng có thể nhúng một trang web khác vào trang của bạn.

 Nếu muốn truyền tham số, bạn có thể sử dụng thẻ param để truyền tham số vào các đối tượng đã được nhúng bằng thẻ object.

Nếu xem xét kỹ thì thực chất các thẻ, img, audio, iframe .v.v. đều có thể thay thế được bằng thẻ object.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dung thẻ object để chèn video từ youtube vào website.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<object width="400" height="400" data="https://www.youtube.com/embed/silgKdqMoRk">
		</object>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net