Thuộc tính ol trong CSS

Thẻ ol sẽ xác định một danh sách có thử tự, thứ tự sẽ được đánh theo số hoặc chữ cái.

Sử dụng thẻ li để xác định các mục trong danh sách.

Cách sử dụng thẻ ol

Ví dụ: sử dụng thẻ ol và thẻ li để tạo danh sách các khóa học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<ol>
			<li>PHP</li>
			<li>Javascript</li>
			<li>Css</li>
			<li>HTML</li>
		</ol>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ ol

 • reversed - danh sách sẽ được sắp xếp từ cao xuống thấp.
 • start - giá trị số bắt đầu của danh sách.
 • type - chỉ định loại kí tự đánh dấu dùng trong danh sách.

Ví dụ: Sử dụng thuộc tính type của thẻ ol để tạo danh sách các khóa học được đánh dấu bằng chữ in hoa.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<ol type="A">
			<li>PHP</li>
			<li>Javascript</li>
			<li>Css</li>
			<li>HTML</li>
		</ol>
	</body>
</html>

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net