Thuộc tính output trong CSS

Thẻ output đại diện cho một kết quả tính toán( như là kết quả cảu một câu lệnh script).

Vậy khi nào bạnnên sử dụng thẻ output?

Tất nhiên là khi một hiển thị một kết quả tính toán nào đó rồi.Cụ thể, khi bạn muốn thể hiện số tiền phải trả của khác cho món hàng đã có giá sẵn, và số tiền đó sẽ phụ thuộc vào số lường hàng mà khách muốn, khi đó thẻ output sẽ rất hữu ích.

Cách sử dụng

Ví dụ: Hiển thị số tiền phải trả của khách tùy thuộc vào số lượng mà họ chọn:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
			<form oninput="x.value=parseInt(a.value)*parseInt(b.value)">
				<label>Số lượng</label>
				0<input type="range" id="a" value="50">100
				<br>
				<label>Đơn giá</label>
				<input type="number" id="b" disabled="disabled" value="5000">
				<br>
				<label>Tổng tiền</label>
				<output name="x" for="a*b"></output>đ
			</form>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net