Thuộc tính param trong CSS

Thẻ param định nghĩa các tham số cho các plugin gắn với thẻ object.

Trong HTML 5 đã thêm vào hai thẻ mới để nhúng các file âm thanh, video đó là thẻ audio và thẻ video.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ param để gắn tham số cho đối tượng img được nhúng.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<object data="img.jpg">
			<param name="width" value="600" />
		  	<param name="height" value="400" />
		</object>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net