Thuộc tính pre trong CSS

Thẻ pre sẽ định nghĩa một đoạn văn bản được định dạng sẵn.

Văn bản trong cặp thẻ pre sẽ hiển thị bằng phông chữ chiều rộng cố định( thường là Courier), nó sẽ giữ nguyên cả các khoảng trắng và các ngắt dòng.

Cách sử dụng thẻ pre

Ví dụ: Sử dụng thẻ pre để in ra đoạn văn bản đã định dạng sẵn.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<pre>
			PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page)
			là ngôn ngữ lập trình    kịch bản (scripting language) 
			mã nguồn mở được    dùng phổ biến
			để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ
		</pre>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ pre

Thẻ pre được hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net