Thuộc tính progress trong CSS

Thẻ progress sẽ thể hiện quá trình của một tác vụ.

Thẻ progress sẽ hiển thị một thanh tiến trình ra trình duyệt cho người dùng.

Khi bạn cần biểu diễn một tiến trình đang diễn ra, ví dụ như việc download một file nào đó hay tiến độ của dự án thì thẻ progress sẽ là lựa chọn rất tuyệt vời cho bạn thay cho những con số khô khan, nó sẽ giúp trang web của bạn bắt mắt và chuyên nghiệp hơn.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ progress để biểu diễn tiến độ website mà bạn đang xây dựng cho khách hàng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h2>Tiến độ hoàn thiện các website</h2>
		<li>
			freetuts.net:<progress value="78" max="100"></progress>
		</li>
		<li>
			google.com:<progress value="60" max="100"></progress>
		</li>
		<li>
			facebook.com:<progress value="25" max="100"></progress>
		</li>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net