Thuộc tính script trong CSS

Thẻ script sẽ định nghĩa các đoạn mã Javascript nằm trong nó.

Phần mã script có thể chứa các câu lệnh Javascript hoặc liên kết tới một file Javascript nào đó bên ngoài.

Cách sử dụng thẻ script 

Ví dụ: sửu dụng thẻ script để gắn sự kiện click cho button:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <script>
			function myFunction() {
			  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello freetuts.net!";
			}
		</script>
  </head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<p>Click để chạy đoạn scipt!</p>

		<button onclick="myFunction()">Run script</button>

		<p id="demo"></p>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ script

 • charset - chỉ định character encoding được sử dụng.
 • src -  đường dẫn tới file javascript muốn liên kết.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net