Thuộc tính small trong CSS

Thẻ small sẽ định nghĩa một văn bản được hiển thị nhỏ hơn.

Thẻ small thường được dử dụng khi bạn muốn đặt chú thích, nhận xét về một thành phần nào đó trong trang, phổ biến nhất có lẽ là việc sử dụng thẻ small để chú thích hình ảnh.

Hiện nay, cũng có thể sử dụng css để tùy chỉnh cỡ chữ thay thế cho thẻ small.

Cách sử dụng 

Ví dụ: sử dụng thẻ small để chú thích cho hình ảnh trong bài viết.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
			<section id="define">
				<h2>Định nghĩa</h2>
				<p>
					PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ 
					lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh
				</p>
				<img src="php.jpg">
				<br>
				<small>Ngôn ngữ php hiện đang được sử dụng vô cùng phổ biến.</small>
			</section>
			<section id="history">
				<h2>Lịch sử</h2>
				<p>
					PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do 
					Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con 
					đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến 
					bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng.
				</p>
			</section>
			<section id="syntax">
				<h2>Cú pháp</h2>
				<p>
					PHP chỉ phân tích các đoạn mã nằm trong những dấu giới hạn của nó. 
					Bất cứ mã nào nằm ngoài những dấu giới hạn đều được xuất ra trực tiếp 
					không thông qua xử lý bởi PHP. Các dấu giới hạn thường dùng nhất là <?php và ?>.
				</p>
			</section>
	</body>
</html>

Kết quả sẽ nhận được:php png

 

Nguồn: freetuts.net