Thuộc tính sub trong CSS

Thẻ sub định nghĩa văn bản subscript. 

Văn bản subscript là gì? Nó chính là những văn bản được in thụt xuống dưới so với dòng bình thường, Trường hợp phổ biến nhất mà chúng ta rất quen thuộc đó chính là trong các công thức hóa học, subscript text chính là những chỉ số thụt ở dưới trong công thức.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ sub để biểu diễn các công thức khóa học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
			Nước - H<sub>2</sub>O<br>
			Axit sunfuric - H<sub>2</sub>O<br>
			Đường saccarôzơ - C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub><br>
			Đường glucose - C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub><br>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net