Thuộc tính sup trong CSS

Thẻ sup sẽ định nghĩa các văn bản superscript.

Văn bản superscript là gì? Văn bản superscript là những văn bản được hiển thị cao hơn so với dòng của văn bản bình thường, thông thường nó sẽ có cỡ chữ nhỏ hơn. Văn bản superscript hay được sử dụng cho chú thích, biểu diễn số mũ v.v..

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ sup để biểu diễn các số mũ.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
			
		5<sup>2</sup><br>
		10<sup>4</sup><br>
		3<sup>3</sup><br>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net