Thuộc tính table trong CSS

Thẻ table sẽ định nghĩa một bảng trong HTML.

Trong một bảng html sẽ bao gồm các phần tử:

  • Thẻ th định nghĩa tiêu đề của bảng.
  • Thẻ tr định nghĩa một dòng trong bảng.
  • Thẻ td định nghĩa một ô trong bảng.

Tuy nhiên, trong thực tế thì các bảng sẽ phức tạp hơn rất nhiều khi bao gồm các phần tử caption, col, colgroup, thead .v.v.

Vậy khi nào nên sử dụng bảng vào trang web của bạn ? Ví dụ bạn cần hiển thị lên trang một loạt các sản phẩm, các sản phẩm đó sẽ được hiển thị với cấu trúc giống nhau bao gồm: Tên, Giá, Mô tả .v.v.. Trong trường hợp này, việc sử dụng bản để hiển thị với mỗi hàng là một sản phầm sẽ giúp cho trang của bạn không bị rối và trở nên rất dễ nhìn.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng bảng để hiển thị thông tin các thẻ HTML.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<table border="1px">
			<tr>
				<td>Tên Thẻ</td>
				<td>Mô tả</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>a</td>
				<td>tạo siêu liên kết</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>p</td>
				<td>định nghĩa một đoạn văn bản</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>br</td>
				<td>ngắt dòng hiện tại</td>
			</tr>
		</table>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net