Thuộc tính tfoot trong CSS

Thẻ tfoot sẽ định nghĩa phần nội dung chân của bảng.

Thẻ tfoot được sử dụng kết hợp với thẻ thead và tbody để chỉ định rõ từng phần của bảng( header, body, footer).

Các trình duyệt web có thể sử dụng phần tử này để cho phép cuộn phần body của bảng mà không liên quan đến phần thead hay tfoot. Trong một số trường hợp dữ liệu của bảng rất nhiều và kéo dài nhiều trang, các yếu tố này có thể giúp phần thead và tfoot được in ở đầu và cuối trang.

Khi sử dụng thẻ tfoot bạn phải lưu ý rằng chúng phải là con của thẻ table, phải được đặt sau tất cả các thẻ caption, colgroup và thẻ thead và phải được đặt trước thẻ tbody.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ tfoot để phân rõ các phần nội dung của bảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<table>
			<thead>
				<tr>
					<th>Tên Thẻ</th>
					<th>Mô tả</th>
				</tr>
			</thead>
			<tfoot>
				<tr>
					<td>Tổng</td>
					<td>3 Thẻ</td>
				</tr>
			</tfoot>
			<tbody>
				<tr>
				<td>a</td>
				<td>tạo siêu liên kết</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>p</td>
					<td>định nghĩa một đoạn văn bản</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>br</td>
					<td>ngắt dòng hiện tại</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net