Thuộc tính thead trong CSS

Thẻ thead sẽ định nghĩa phần nội dung tiêu đề của bảng.

Thẻ thead được sử dụng kết hợp với thẻ thead và tbody để chỉ định rõ từng phần của bảng( header, body, footer).

Các trình duyệt web có thể sử dụng phần tử này để cho phép cuộn phần body của bảng mà không liên quan đến phần thead hay thead . Trong một số trường hợp dữ liệu của bảng rất nhiều và kéo dài nhiều trang, các yếu tố này có thể giúp phần thead và tfoot được in ở đầu và cuối trang.

Khi sử dụng thẻ thead bạn phải lưu ý rằng chúng phải là con của thẻ table, phải được đặt sau tất cả các thẻ caption, colgroup và phải được đặt trước các thẻ tbody, tfoot, và tr.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ thead để phân rõ các phần nội dung của bảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<style>
			thead {color:green;}
			tbody {color:blue;}
			tfoot {color:red;}

			table, th, td {
			    border: 1px solid black;
			}
		</style>
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<table>
			<thead>
				<tr>
					<th>Tên Thẻ</th>
					<th>Mô tả</th>
				</tr>
			</thead>
			<tfoot>
				<tr>
					<td>Tổng</td>
					<td>3 Thẻ</td>
				</tr>
			</tfoot>
			<tbody>
				<tr>
				<td>a</td>
				<td>tạo siêu liên kết</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>p</td>
					<td>định nghĩa một đoạn văn bản</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>br</td>
					<td>ngắt dòng hiện tại</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net