Thuộc tính title trong CSS

Thẻ title được yêu cầu trong tất cả các tài liệu HTML, nó chỉ ra tiêu đề của tài liệu HTML đó.

Phần tử title có các chức năng sau:

 • Định nghĩa tiêu đề trên thanh công cụ của trình duyệt.
 • Cung cấp tiêu đề cho trang khi nó được thêm vào mục yêu thích.
 • Tiêu đề sẽ hiển thị đại diện cho trang trong các kết quả tìm kiếm.

Lưu ý: bạn không thể định nghĩa nhiều thẻ title.

Cách sử dụng thẻ title

Ví dụ: sử dụng thẻ title để định nghĩa tiêu đề của file HTML.

Tạo file test.html với nội dung sau:

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<p>Nội dung của file</p>
	</body>
</html>

Sau khi chạy file, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện tiêu đề mà bạn đã nhập.

Thuộc tính của thẻ title

Thẻ title được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net