Thuộc tính tr trong CSS

Thẻ tr sẽ đinh nghĩa một hàng trong bảng.

Thẻ tr có thể bao gồm một hoặc nhiều thẻ th hoặc thẻ td tùy thuộc vào số ô có trong một hàng.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dung thẻ tr kết hợp với các thẻ table, td, th để tạo bảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<style>
			thead {color:green;}
			tbody {color:blue;}
			tfoot {color:red;}

			table, th, td {
			    border: 1px solid black;
			}
		</style>
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<table>
			<thead>
				<tr>
					<th>Tên Thẻ</th>
					<th>Mô tả</th>
				</tr>
			</thead>
			<tfoot>
				<tr>
					<td>Tổng</td>
					<td>3 Thẻ</td>
				</tr>
			</tfoot>
			<tbody>
				<tr>
				<td>a</td>
				<td>tạo siêu liên kết</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>p</td>
					<td>định nghĩa một đoạn văn bản</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>br</td>
					<td>ngắt dòng hiện tại</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net