Thuộc tính ul trong CSS

Thẻ ul sẽ định nghia một danh sách không định rõ thứ tự.

Sử dụng kết hợp thẻ ul với thẻ li để tạo danh sách không đánh số.

Cách sử dụng thẻ ul

Ví dụ: sử dụng thẻ ul kết hợp với thẻ li để tạo danh sách các khóa học.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<ul>
			<li>PHP</li>
			<li>Javascript</li>
			<li>Css</li>
			<li>HTML</li>
		</ul>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ ul

Thẻ ul được cung cấp các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net