Thuộc tính var trong CSS

Thẻ var là sẽ định nghĩa một biến. Nó được sử dụng để đánh dấu tên một biến, các nội dung trong thẻ var sẽ được hiển thị khác với thông thường.

Lưu ý: có thẻ sử dụng CSS để thay thế cho thẻ var.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ var để đánh dấu tên biến.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetvarts.net</h1>
		<p>
			<var>string</var>, <var>array</var>, <var>result</var> 
			là tên các biến trong chương trình.
		</p>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net