Thuộc tính video trong CSS

Thẻ video sẽ định nghĩa một video, nói cách khác nó sẽ nhúng một video vào trình duyệt.

Hiện nay, có 3 loại file video được hỗ trợ đó là: MP4, WebM, và Ogg.

Các trình duyệt hỗ trợ:

 • MP4: Chrome, Firefox,Opera, Safari, IE.
 • WebM: Chrome, Firefox,Opera.
 • Ogg: Chrome, Firefox,Opera.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ video để chèn video vào trang.

Chuẩn bị file video.mp4 nằm cùng cấp với file HTML.

Code
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>

  <body>
    <h1>Học html miễn phí tại freetvarts.net</h1>
    <video src="video.mp4">
    </video>
  </body>
</html>

Nguồn: freetuts.net