Convert Excel Data Types

Danh sách
NUMBERVALUE() Chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một số, theo cách độc lập vị trí
VALUE() Chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một giá trị số.
TEXT() Chuyển đổi một giá trị số được cung cấp thành văn bản
FIXED Làm tròn số được cung cấp thành một số vị trí thập phân
DOLLAR() Chuyển đổi số thành định dạng tiền tệ
BAHTTEXT() Chuyển đổi một số thành văn bản tiếng Thái, với hậu tố "Baht".

Các loại function khác