Home > Các hàm Excel > Convert Excel Data Types
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Convert Excel Data Types

Danh sách
NUMBERVALUE() Chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một số, theo cách độc lập vị trí
VALUE() Chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một giá trị số.
TEXT() Chuyển đổi một giá trị số được cung cấp thành văn bản
FIXED Làm tròn số được cung cấp thành một số vị trí thập phân
DOLLAR() Chuyển đổi số thành định dạng tiền tệ
BAHTTEXT() Chuyển đổi một số thành văn bản tiếng Thái, với hậu tố "Baht".

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP