Home > Các hàm Excel > Cutting Up & Piecing Together Text Strings
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cutting Up & Piecing Together Text Strings

Danh sách
TEXTJOIN () kết hợp một chuỗi văn bản được cung cấp thành một chuỗi văn bản kết hợp
REPT() lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số trong excel
RIGHT() Trả về một số ký tự được chỉ định từ bên phải chuỗi văn bản
MID() trả về một số ký tự được chỉ định từ giữa chuỗi văn bản
LEFT() Cắt số chuỗi kí tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.
CONCATENATE() Kết hợp một hoặc nhiều chuỗi thành một chuỗi văn bản kết hợp.
CONCAT() Kết hợp một chuỗi văn bản thành một chuỗi văn bản kết hợp

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP