Home > Các hàm Excel > Excel Statistical Functions
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Excel Statistical Functions

Danh sách
AVERAGE() trả về giá trị trung bình số học của danh sách các số được cung cấp
MIN() trả về giá trị nhỏ nhất từ ​​một tập hợp các giá trị số được cung cấp
MAX() trả về giá trị lớn nhất của đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số
COUNTBLANK() đếm số các ô rỗng trong một vùng, một mảng
COUNTA() đếm các ô không rỗng trong một vùng nhất định
COUNT() dùng để đếm số ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP