Hàm ISNUMBER() trong Excel

Trong bài viết này mình giới thiệu cho bạn về hàm ISNUMBER trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

1. Chức năng của hàm ISNUMBER trong Excel là gì?

Hàm Isnumber trong Excel là hàm dùng để kiểm tra nếu giá trị được cung cấp là một số. Nếu giá trị đó là giá trị số hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại nó trả về SAI.

Cú pháp của hàm là:

ISNUMBER( value )

Trong đó đối số value được cung cấp là giá trị hoặc biểu thức sẽ được kiểm tra, là tham số bắt buộc.

2. Ví dụ về hàm Isnumber trong Excel

Bảng tính bên dưới hiển thị một số ví dụ về hàm Isnumber của Excel:

ham isnumber trong excel PNG

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP