Hàm UPPER() trong Excel

Trong bài biết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chức năng của hàm UPPER trong Excel cũng như cú pháp của hàm là gì nhé!

1. Hàm UPPER trong Excel dùng để làm gì?

Hàm UPPER trong Excel có chức năng chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản được cung cấp thành chữ hoa.

Cú pháp của hàm là:

UPPER( text )

Trong đó đối số text là chuỗi văn bản gốc mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa.

2. Ví dụ về hàm UPPER trong Excel

Cột B của bảng tính sau đây hiển thị hàm UPPER trên Excel, được sử dụng để chuyển đổi bốn chuỗi văn bản thành chữ hoa:

ham upper trong excel 1  PNG

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP